DŠÚŠkolský úrad
O úrade Školy a zariadenia Dokumenty Financovanie Informácie
.

Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabrániť, aby žil naplno ako človek.

Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charak- terizujú kresťana.

KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu. Rím 1977.


Rok sv. Martina


Vítajte na oficiálnych stránkach školského úradu.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení v Spišskej diecéze. Štatutárnym zástupcom zriaďovateľa je diecézny biskup, Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.Čítajte aktuálne číslo časopisu KAPITULA 1/2017.

kapitula_1_2017
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Liturgické čítania,
čítanie Svätého Písma, vyhľadávanie vo Svätom Písme.


 Vatikánsky Rozhlas

Počet návštev od 15.9.2006
© Copyright 2016 * Diecézny školský úrad * All rights reserved!