DŠÚ Školský úrad
O úrade Školy a zariadenia Dokumenty Financovanie Informácie
.

Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabráni, aby žil naplno ako človek.

Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí žudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charak- terizujú kresana.

KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu. Rím 1977.
IROP - logo


Diecézny školský úrad plní úlohy zriaďovateža v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

12.09.2023

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konania na obsadenie miesta riaditeža školského zariadenia:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Ministerstvo školstva


EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA


Š Copyright 2016 * Diecézny školský úrad * All rights reserved!