Rezortné predpisy

Na našich stránkach nájdete len niektoré vybraté rezortné predpisy. Všetky rezortné predpisy získate na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov