Rezortné predpisy

Na našich stránkach nájdete len niektoré vybraté rezortné predpisy. Všetky rezortné predpisy získate na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva SR.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov