Informácie a oznamy


16.06.2022

"Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín - IKT a softvér"

irop logo
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.


Výzva a prílohy na stiahnutie


14.05.2021

"Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín - DIDAKTICKÁ TECHNIKA"

irop logo
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie didaktickej techniky pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.


Výzva a prílohy na stiahnutie.


05.05.2021

"Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín - NÁBYTOK"

irop logo
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku a vybavenia odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.


Výzva a prílohy na stiahnutie.


13.7.2020


"Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín - Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební"

irop logo
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učebnní pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.


Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)

Prílohy k výzve (ZIP súbor)

8.4.2020

Opakovaná Výzva na predloženie cenovej ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ZVO zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvu na predkladanie ponúk:

IKT vybavenie pre projekt: "Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1 - zadanie

Príloha č. 2 - návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie

30.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ZVO zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvy na predkladanie ponúk:

1. Didaktické vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

2. IKT vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

3. Nábytok pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

4. Nábytkové vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

5. Predmetom zákazky je kúpa kobercov na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

6. 
Predmetom zákazky je kúpa krytov na radiátory na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

7.
 
Predmetom zákazky je kúpa žaluzií na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

1. Didaktické vybavenie - výzva

2. IKT vybavenie - výzva

3. Nábytok - výzva

4. Nábytkové vybavenie - výzva

5. Koberce - výzva

Koberce - Príloha č. 1

6. Kryty na radiátory - výzva

Kryty na radiátory - Príloha č. 1

7. Žalúzie - výzva

Žalúzie - Príloha č. 1


8.7.2019

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej pre potreby obstarania odborných učební a knižnice“

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha 2.1 výzvy

Príloha 2.2 výzvy

Príloha 2.3 výzvy

Príloha 2.4 výzvy

Príloha 2.5 výzvy

Príloha 2.6 výzvy

Príloha 2.7 výzvy

Príloha 2.8 výzvy

Príloha 2.9 výzvy

Príloha 2.10 výzvy

Príloha 2.11 výzvy

Príloha č. 3


27.6.2018

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uskutočňuje výber na stavebné práce v zmysle § 117 ZVO - predmet zákazky : „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“.

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha č. 2.1

Príloha č. 2.2.1

Príloha č. 2.2.2

Príloha č. 2.2.3

Príloha č. 2.2.4

Príloha č. 2.2.5

Príloha č. 3