Informácie a oznamy


V tejto sekcii našich stránok Vám budeme poskytovať základné informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti a o katolíckych školách v Spišskej diecéze. Nájdete tu tiež oznamy o podujatiach organizovaných pre školy a ďalšie oznamy súvisiace s riadiacou a koordinačnou funkciou školského úradu.

8.7.2019

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej pre potreby obstarania odborných učební a knižnice“

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha 2.1 výzvy

Príloha 2.2 výzvy

Príloha 2.3 výzvy

Príloha 2.4 výzvy

Príloha 2.5 výzvy

Príloha 2.6 výzvy

Príloha 2.7 výzvy

Príloha 2.8 výzvy

Príloha 2.9 výzvy

Príloha 2.10 výzvy

Príloha 2.11 výzvy

Príloha č. 3


27.6.2018

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uskutočňuje výber na stavebné práce v zmysle § 117 ZVO - predmet zákazky : „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“.

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha č. 2.1

Príloha č. 2.2.1

Príloha č. 2.2.2

Príloha č. 2.2.3

Príloha č. 2.2.4

Príloha č. 2.2.5

Príloha č. 3