Zmluvy


Projekt: "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v
Dolnom Kubíne."

ZMLUVA O DIELO - stavebno-technické úpravy (05.08.2020)
KÚPNA ZMLUVA - didaktická technika (27.08.2021)
KÚPNA ZMLUVA - IKT a softvér (21.07.2022)
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - IKT (04.07.2022)
KÚPNA ZMLUVA - nábytok (02.08.2021)
KÚPNA ZMLUVA - nábytok - Dodatok č. 1 (08.11.2021)Projekt: "Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej."
KÚPNA ZMLUVA - knižničný fond
KÚPNA ZMLUVA - technické vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - laboratórne vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - didaktické vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - školský nábytok
KÚPNA ZMLUVA - IKT vybavenie


ZMLUVA O DIELO - ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená (rekonštrukcia telocvične)Projekt: "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávaniev Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej."
ZMLUVA - dodávka a montáž detského ihriska
KÚPNA ZMLUVA - IKT vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - didaktické vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - nábytkové vybavenie
KÚPNA ZMLUVA - nábytok


ZMLUVA O DIELO - ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany (prístavba telocvične)
Dodatok č.1 - ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany (Prístavba telocvične)